mysql增加时间戳

时间: 2023-07-18 admin 互联网

mysql增加时间戳

mysql增加时间戳

mysql有个时间戳的属性,灵活运用可以方便后续数据更新和维护

1,创建记录和修改现有记录时,都更新该字段

timestamp DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP;

2,创建记录时,把此值设置为当前时间,但后续修改,不刷新

timestamp DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP

3,创建记录时,给0;在修改记录时,更新

timestamp ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP;

4,创建记录时,给定值;在修改记录时,更新

timestamp DEFAULT 'yyyy-mm-dd hh:MM:ss' ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP;